Kvalitets- & miljöpolicy

Syfte

Att beskriva Mellbloms Snickeri ABs mål och policy samt strategier för hur vi uppnår målen och uppfyller policyn.

Omfattning

Kvalitetspolicyn, miljöpolicyn och arbetsmiljöpolicyn skall skrivas ned och förklaras för alla medarbetare.

Ansvar

VD har ansvar för mål, kvalitetspolicy, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy samt strategier för dessa.

Mål

Vårt övergripande mål är att vara framgångsrikt och konkurrenskraftigt samt att öka bolagets värde genom effektiv produktion.

Mellbloms Snickeri AB skall drivas på ett sätt som främjar arbetsmiljön samt värnar om djurliv, natur och människor. 

Kvalitetspolicy

Mellbloms Snickeri AB skall för våra kunder tillverka och installera inredningar till rätt pris och kvalitet inom avtalade tider.

Detta uppnås genom att företagets personal i alla led samverkar, har strukturerade rutiner och metoder, samt ett stort yrkeskunnande och ansvarskännande.

Mellbloms skall vara lyhörd för utveckling av metoder, material, verktyg, administrativa rutiner mm.

Kvalitetssäkring uppnås då samtliga aktörer i ett projekt samverkar varför det är av största vikt att varje projekt samordnas och att kontrollprogram för projektet upprättas i samråd.

För Mellbloms är kvalitet begreppet för vad kunden uttalat eller underförstått förväntar sig att erhålla.

Miljöpolicy

Mellbloms Snickeri ABs verksamhet skall präglas av ett starkt miljötänkande och bidra till en bättre miljö för djurliv, natur och människor.

Mellbloms skall, så långt det är möjligt:

Minska avfallsmängden

Välja material i våra produkter med bibehållen kvalité som ger minsta möjliga miljöbelastning

Vid inköp, välja produkter och tjänster med lägre miljöbelastning framför likvärdiga alternativ

Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter

Aktivt kommunicera miljömålen till samtliga medarbetare och motivera dem till att genomföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och miljömässigt sätt

Arbetsmiljöpolicy

Mellbloms Snickeri AB skall ständigt förbättra arbetsmiljön och förebygga risker.

Mellbloms skall:

  • Värna om samtliga medarbetares hälsa både fysisk och psykisk
  • På bästa sätt arbeta efter de regler och bestämmelser som finns
  • Präglas av god kommunikation mellan anställda och ledning
  • På bästa sätt ta tillvara på människors olika personlighet, behov och arbetssätt som en tillgång i utvecklingsarbetet

Strategi

Vår ambition är att i nuvarande storlek som familjeägt företag stabilt utvecklas som tillverkare av specialinredningar i trä och konstmaterialer.
Bearbetning av marknaden skall ge företaget rätt kundstruktur där varierad ”repetitionsorderstock” skall utgöra basen för vår verksamhet.
Flexibilitet kombinerad med snabba tillverkningsinsatser skall vara vår styrka.
Vi skall ha en stark position på den geografiskt lokala närmarknaden.
Våra kunder skall vara solida.
Våra kunder skall alltid känna förtroende för oss som leverantör genom att vi skall uppfylla deras behov och möta deras förväntningar. Ett fortsatt förtroende kräver ständiga förbättringar.
Kvalitetsnivån skall överensstämma med avtalade specifikationer samt tillämpliga standarder och lagar.
Vi skall hålla ingångna avtal samt överenskommen kvalitet på produkter och tjänster.
Vi skall hålla en hög leveranssäkerhet.
Våra medarbetares långa branscherfarenhet och yrkesskicklighet skall borga för gott utfört arbete.
Vi skall ställa höga krav på våra leverantörer och på råmaterial.
Vi skall aktivt arbeta med egenkontroll enligt vår miljöpolicy.
Vi skall arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi och hänsyn tas till natur och kretsloppets principer.
Gemensamt ansvara för en god och säker arbetsmiljö med hög trivsel, utveckling och stimulans i arbetet.

Rulla till toppen